Vi tar hänsyn till miljön

Miljöledningssystem
Miljöledningssystemet är uppbyggt kring myndighetskrav om verksamhetsutövarens egenkontroll samt kraven i ISO 14001. Systemet säkrar att gällande lagar och krav efterlevs. Egenkontrollen innefattar organisatoriskt ansvar, kartläggning av verksamhetens miljöbelastning, identifiering av betydande miljöaspekter, rutiner och instruktioner.

Vi arbetar förebyggande med att förhindra olägenheter för människors hälsa och miljön genom dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll av drift- och kontrollutrustning och systematiskt undersökning och bedömning av riskerna.